ESPAÑOL


Fundación LEITAT en aplicació de les determinacions del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (2011), en data 17 de desembre de 2015 va aprovar les instruccions internes de contractació que regeixen els procediments de contractació de la Fundació sota els principis de publicitat, igualtat, concurrència, no discriminació i oferta econòmicament més avantatjosa.
Descarregar el pdf amb toda la documentació
sobre les instruccions internes de contractació FL

© Copyright Fundación Leitat      -      Avís legal