ESPAÑOL


El Patronat és l'òrgan de govern i de representació de la Fundación que executarà les funcions que li corresponguin subjectes al que disposa l'ordenament jurídic i en els presents Estatuts. El Patronat quedarà composat per un mínim de tres i a un màxim de vint membres. Els patrons exerciran les seves funcions durant 4 anys i poden ser reelegits un nombre indefinit de vegades.

Entre els membres del Patronat, obligatòriament hi haurà de constar un president, un vicepresident i un secretari.

El President li correspon formular els comptes anuals, ostentar la representació de la Fundación davant tota classe de persones, autoritats i entitats públiques o privades; convocarà les reunions del Patronat, les presidirà, en dirigirà els seus debats i, si escau, executarà els acords, podent per a això realitzar tota classe d'actes i signar aquells documents necessaris a tal fi.

Correspon al Vicepresident realitzar les funcions del President en els casos d'estar vacant el lloc per absència o malaltia, podent actuar també en representació de la Fundación, en aquells supòsits que així es determini per acord del Patronat.

Són funcions del Secretari la custòdia de tota la documentació pertanyent a la Fundació, aixecar actes corresponents a les reunions del Patronat, expedir certificacions i informes que siguin necessaris i, totes aquelles que expressament se li encomanin. En els casos de malaltia, absència o estar vacant el lloc, farà les funcions de secretari el vocal més jove del Patronat.

© Copyright Fundación Leitat      -      Avís legal